ਸੋਗ ਲਈ ਛੁੱਟੀ

ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ:

 • ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮ

 • ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਗ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
 • ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਗ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਾਂ ਕਿ ਸੋਗ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਲਈ।
 • ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਖੁਸੱਣ ਦੇ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ, ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਛੁੱਟੀ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨੋਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ, ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
 • ਸੋਗ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰੀ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਸੋਗ ਛੁੱਟੀ, ਸਕੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਲਿਖਿਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ:

 • ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਬਾਲਗ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸਾਥੀ
 • ਬੱਚੇ(ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ)
 • ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਸਟਰ(ਪਾਲਕ)ਬੱਚੇ(ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ)
 • ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ
 • ਮਾਪੇ, ਮਤਰੇਏ ਮਾਪੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪਰਸਤ(ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ)
 • ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਸਟਰ ਮਾਪੇ
 • ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਮਤਰੇਏ ਭੈਣ-ਭਰਾ(ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ)
 • ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ, ਮਤਰੇਏ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ(ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ)
 • ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਮਤਰੇਏ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ
 • ਚਾਚੀਆਂ-ਚਾਚੇ, ਮਤਰੇਏ ਚਾਚੀਆਂ-ਚਾਚੇ(ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ)
 • ਭਤੀਜੀਆਂ-ਭਤੀਜੇ(ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ)
 • ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ(ਸਪਾਉਸ), ਬਾਲਗ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ:

 • ਬੱਚੇ(ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ)
 • ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ
 • ਮਾਪੇ, ਮਤਰੇਏ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਫੌਸਟਰ ਮਾਪੇ
 • ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਮਤਰੇਏ ਭੈਣ-ਭਰਾ
 • ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ
 • ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ
 • ਚਾਚੀਆਂ-ਚਾਚੇ
 • ਭਤੀਜੀਆਂ-ਭਤੀਜੇ

ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਗ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੋਗ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ
 • ਗਰਭਵਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ
 • ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਪੇ)

ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਦੇ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਣੇਪਾ(ਮੈਟਰਨਿਟੀ) ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ

ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੋਗ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਨਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ।

ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਸ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

ਸੋਗ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਲੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰੀ ਕੋਡ ਦੇ ਪਾਰਟ 2, ਡਿਵੀਜਨ 7.6 ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਰੂਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Disclaimer: ਇੱਸ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਨੂੰਨ(Alberta Employment Standards legislation) ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ(legislation) ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।