ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ:

 • ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਲ

 • ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
 • ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਖੁਸੱਣ ਦੇ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ, ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ, ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
 • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰੀ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ:

 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ,
 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਨਿਮਨ ਲਿਖਿਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

 • ਸਾਥੀ(ਪਾਰਟਨਰ)(ਵਿਆਹੁਤਾ, ਬਾਲਗ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸਾਥੀ)
 • ਮਾਪੇ, ਪਾਲਕ(ਫਾਸਟਰ) ਮਾਪੇ, ਸਰਪਰਸਤ
 • ਬੱਚੇ, ਪਾਲਕ(ਫਾਸਟਰ) ਬੱਚੇ, ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ, ਸਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ
 • ਭੈਣ-ਭਰਾ
 • ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ
 • ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ
 • ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ

ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਨਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ।

ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਲੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰੀ ਕੋਡ ਦੇ ਪਾਰਟ 2, ਡਿਵੀਜਨ 7.6 ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਰੂਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Disclaimer: ਇੱਸ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਨੂੰਨ(Alberta Employment Standards legislation) ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ(legislation) ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।