ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ:

 • ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਲਬਰਟਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 42,255 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਸੀ.ਬੀ 2018-2019 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ $ 175 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (AFETC) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, 2018-19 ਵਿਚ ਕੁਲ ਲਾਭ $328 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ACB ਵਾਪਸ ਲੈਣਯੋਗ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਹੋਣ।

ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵੀ ਵਾਧੂ AFETC ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗਤਾ

ACB ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ:

 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 1 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੋ
 • ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ $ 42,255 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ
 • ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ
 • ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ AISH, ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ACB ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ACB ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਯੋਗ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਐਲਬਰਟਾਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸ ਕਲੀਨਿਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ACB ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਜਨਮ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ), ਜਾਂ
 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਹੋ (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ)

ਕਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਭਰੋ

ਭੁਗਤਾਨ

ਏਸੀਬੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਨੇਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੁਆਰਾ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ। ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

 • ਅਗਸਤ
 • ਨਵੰਬਰ
 • ਫਰਵਰੀ
 • ਮਈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ

ACB ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

26,141 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ACB ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਭ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ $ 42,255 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

 • ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ $ 1,128
 • 4 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ $ 2,820 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਭ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਰਕਮ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਟੇਬਲ, ACB ਅਤੇ AFETC ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ACB (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) AFETC(ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ)
1 ਬੱਚਾ $1,128 $783
2 ਬੱਚੇ $1,692 $1,495
3 ਬੱਚੇ $2,256 $1,922
4 ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ $2,820 $2,064

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ACB ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਅਗਸਤ, ਨਵੰਬਰ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

 • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ।
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸਨੀਕ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਏਜੈਂਸੀ (ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਚੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਏ ਅੰਤਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟ ਲਾਭ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਆਰ ਏ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੱਧਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, CRA ਨੂੰ 1-800-959-2809 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।.

ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕਨੇਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਏਜੰਸੀ(CRA)
1-800-959-2809 (ਟੋਲ-ਫਰੀ)

ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 1-877-644-9992 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।